યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

એસોશિયેશનને રમત ગમત માટે સહાય​

અરજી પત્રક​

વિષય ડાઉનલોડ​
રાજ્યકક્ષાની સ્પર્ધાઓના આયોજન અને સંચાલન માટેની સહાય મેળવવા માટેનું નિયતપત્રક sag-ramat-14-15.pdf (90 KB)
રાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પર્ધાઓના આયોજન અને સંચાલન માટેની સહાય મેળવવા માટેનું નિયતપત્રક sag-ramat-14-15.pdf (94 KB)
આંતરરાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પર્ધાઓના આયોજન અને સંચાલન માટેની સહાય મેળવવા માટેનું નિયતપત્રક sag-ramat-14-15.pdf (136 KB)

સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્ર​

ક્રમ ઠરાવ તારીખ ઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષય ડાઉનલોડ્સ
૧૩-૦૮-૨૦૧૪ રમત​- ૧૦૨૦૧૩- ૨૪૧૩-બ​ રાજ્યના વિવિધ રમતોના મંડળોને રાજ્ય કક્ષા- રાષ્ટ્રીય કક્ષાના સ્પર્ધાનું આયોજન રૂ. ૩૨૦.૦૦ લાખ​ sag-ramat-14-15.pdf (416 KB)
૨૯-૧૦-૨૦૧૪ એસએજી- રમત​- એસો. સ્પર્ધા સહાય​- ૧૪-૧૫ રાજ્યના માન્ય એસોશિયેશનને રાજ્યકક્ષા, રાષ્ટ્રકક્ષા અને આંતરરાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પર્ધાઓના આયોજન માટે સહાય ફાળ​વ​વા બાબત​ sag-ramat-14-15.pdf (1.61 MB)

Back to Top