યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

ખેલ પ્રતીભા પુરસ્કાર​

અરજી પત્રક​

વિષય ડાઉનલોડ​
પુરસ્કાર ફોર્મ sag-ramat-14-15.pdf (72 KB)
ખેલાડી પુરસ્કારફોર્મ દિવ્યાંગ sag-ramat-14-15.pdf (103 KB)

સરકારી ઠરાવ

ક્રમ ઠરાવ તારીખ ઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષય ડાઉનલોડ્સ
૨૯-૦૧-૨૦૧૪ એસ​એજી- રમત​- ખે.પ્ર​.પુ.- ૧૪-૧૫ રાષ્ટ્રકક્ષા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વિજેતા થનાર થનાર ખેલાડીઓને ખેલપ્રતિભા પુરસ્કાર બાબત​ sag-ramat-14-15.pdf (1.53 MB)
૨૮-૦૩-૨૦૧૬ એસ​એજી- ૧૦૨૦૧૬- ૧૬૧-બ​ રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નિર્દિષ્ટ રમતો સ્પર્ધાઓમાં વિજેતગુજરાતના દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને પુરસ્ક્રુત કર​વા બાબત​ sag-ramat-14-15.pdf (845 KB)

Back to Top