માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમ વિષય / શીર્ષક ડાઉનલોડ
પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોસર​ પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોસર​ (4.15 KB)
Back to Top