નીતિઓ | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
નીતિઓ | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

નીતિઓ

વિષય ડાઉનલોડ્સ
ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલીશી - રમતગમત નીતિ ૨૦૧૬ રમતગમત નીતિ ૨૦૧૬ | PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલીશી - રમતગમત નીતિ ૨૦૧૬ કી પોલીશી હાઇલાઇટ્સ​ રમતગમત નીતિ ૨૦૧૬ | PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (190 KB)
Back to Top