ઓનલાઇન એપ્લીકેશન
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન

ઓનલાઇન એપ્લીકેશન

રાજ્યકક્ષાના માન્ય એસોસીએશનને નેશનલ ચેમ્પિયનસીપનાં પ્રિનેશનલ કોચીંગ કેમ્પ તથા
સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટેની સહાય માટેના નિયત ફોર્મ :

રોકડ પુરસ્કારના વિતરણ માટેના નિયત ફોર્મ :

એસોસિએશનો દ્વારા રાજ્ય-સ્તરની રમતોનું આયોજન અને સંકલન માટે અનુદાન પ્રાપ્ત કરવા માટેના નિયત ફોર્મ :

Back to Top