અધિકારીઓ ની યાદી | સંપર્ક માહિતી | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અધિકારીઓ ની યાદી | સંપર્ક માહિતી | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધિકારીઓ ની યાદી

ક્રમ નામ હોદ્દો ટેલીફોન નંબર
શ્રી રમેશચંદ મીના, આઈએએસ ડાયરેકટર જનરલ, સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત ૨૩૨૫૪૭૯૧
૨૩૨૫૩૯૦૨
૨૩૨૨૯૫૧૮
ડૉ. દિનેશ કાપડીયા સચિવ, સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત ૨૩૨૫૪૭૮૨
શ્રી પ્રણય એમ. રાણીંગા ડાયરેકટર જનરલશ્રીના અંગત મદદનીશ ૨૩૨૫૪૭૯૧
શ્રી નિકેતન વાલેરા વહીવટી અધિકારી ,ઇ.ચા. ૨૩૨૫૪૪૦૯
શ્રી એલ. પી. બારીયા હિસાબી અધિકારી ,ઇ.ચા. ૨૩૨૫૪૪૦૮
શ્રી પરેશ પટેલ મુખ્ય કોચ ,ઇ.ચા. ૨૩૨૩૬૧૦૨
શ્રી એલ. પી. બારીઆ સહાયક નિયામક (કોચીંગ અને યોજના) I/c. ૨૩૨૫૪૪૩૭
શ્રી એલ. પી. બારીયા ડાયરેકટર (ડી.એલ.એસ.એસ.) ૨૩૨૩૬૧૦૨
Back to Top