વિગતવાર સમાચાર | સમાચાર | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
વિગતવાર સમાચાર | સમાચાર | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

વિગતવાર સમાચાર

ડી.એલ.એસ.એસ. યોજના અંતર્ગત પ્રવેશ પ્રક્રિય દરમ્યાન ૪૦ જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટસ સ્કૂલોમાં ૫૩૩ પી.ટી. અને ૧૪૧૦ વાય.ટી. ખેલાડીઓને પ્રવેશ

ડી.એલ.એસ.એસ. યોજના અંતર્ગત પ્રવેશ પ્રક્રિય દરમ્યાન ૪૦ જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટસ સ્કૂલોમાં ૫૩૩ પી.ટી. અને ૧૪૧૦ વાય.ટી. ખેલાડીઓને પ્રવેશ

મે 05, 2019
ડી.એલ.એસ.એસ. યોજના અંતર્ગત પ્રવેશ પ્રક્રિય દરમ્યાન ૪૦ જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટસ સ્કૂલોમાં ૫૩૩ પી.ટી. અને ૧૪૧૦ વાય.ટી. ખેલાડીઓને પ્રવેશ
Back to Top