સરકારી ઠરાવ | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સરકારી ઠરાવ | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સરકારી ઠરાવ

  • (dd/mm/yyyy)
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 21-01-2016 એસ​એજી/રમત/એસો. પ્રિ-નેશનલ કોચીંગ અને સ્‍પર્ધામાં ભાગની સહાય/૨૦૧૫-૧૬ માન્ય કરેલ પરીપત્ર​ recognize-paripatra.pdf (8 MB)
2 05-12-2015 આરએમટી/૧૦૨૦૧૫/૧૩૫૦/બ​ શક્તિદૂત યોજના ઠરાવ​ shaktidoot.pdf (3 MB)
3 29-10-2014 એસ​એજી/રમત/ખે.પ્ર​.પુ /૧૪-૧૫ રોકડ ઇનામ પરી પત્ર cash-prize-paripatra.pdf (8 MB)
4 14-10-2014 એસએજી/રમત/ખે.પ્ર.પુ./૧૪-૧૫ રાષ્ટ્રકક્ષા અને આ‌ંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વિજેતા થનાર ખેલાડીઓને ખેલપ્રતિભાપુરસ્કાર બાબત​ sag-ramat-14-15.pdf (8 MB)
5 31-08-2006 એસએજી/૧૦૨૦૦૫/૧૫૭૪/બ શકિતદૂત યોજના 1_25_3_shaktidoot-info1.pdf (3 MB)
Back to Top