રમતો | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
રમતો | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

રમતો

આર્ચરી આર્ચરી
એથ્લેલટીકસ એથ્લેલટીકસ
બાસ્કે ટબોલ બાસ્કે ટબોલ
બેડમિન્ટન બેડમિન્ટન
ટેબલ ટેનીસ ટેબલ ટેનીસ
ટેકવેન્ડોસ ટેકવેન્ડોસ
યોગાસનયોગાસન
આર્ટીસ્ટીસક સ્કેટટીંગ આર્ટીસ્ટીસક સ્કેટટીંગ
હેન્ડીબોલ હેન્ડીબોલ
હોકી હોકી
વોલીબોલ વોલીબોલ
કુસ્તી કુસ્તી
વેઇટ લીફ્ટીંગ વેઇટ લીફ્ટીંગ
ખો-ખો ખો-ખો
શૂટીંગ બોલ શૂટીંગ બોલ
સ્વીમીંગ સ્વીમીંગ
સ્કેટીંગ સ્કેટીંગ
શૂટીંગ શૂટીંગ
સાઇકલીંગ સાઇકલીંગ
ફૂટબોલ ફૂટબોલ
ચેસ ચેસ
જૂડો જૂડો
કબડ્ડી કબડ્ડી
ટેનીસ ટેનીસ
રસસો ખેંચ રસસો ખેંચ
જીમ્નાસ્ટીક જીમ્નાસ્ટીક
જીમ્નાસ્ટીક ગીલ્લીડંડા
જીમ્નાસ્ટીક ફેન્સિંગ​
જીમ્નાસ્ટીક મલખંભ​
જીમ્નાસ્ટીક કરાટે
જીમ્નાસ્ટીક બોક્ષીંગ​
Back to Top