અભિપ્રાય | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અભિપ્રાય | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અભિપ્રાય

અમને વેબસાઈટ અંગેનો અભિપ્રાય મોકલવા માટે નીચે દર્શાવેલ ફોર્મ ભરો. આપનો અભિપ્રાય, ખુબ જ મહત્વનો છે જેની અમો પ્રશંસા કરીએ છીએ. કૃપા કરી આપની સંપર્ક માહિતી જરુરથી આપો, તમારા પ્રશ્ર્નોના જવાબ આપવા અમે સક્ષમ રહીશુ.

* આ ચિન્હથી દર્શાવેલ વિગતો ફરજીયાત છે. જે માહિતી ભરવી ફરજીયાત છે.

  • Captcha
Back to Top