સંપર્ક માહિતી | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહિતી | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક

ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત

બ્લોક નં.૧૪, ૩જો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

  • ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૦૯
  • ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૦૮
  • ટોલ ફ્રી નંબર : ૧૮૦૦ ૨૭૪ ૪૧૫૧
શાખાનું નામ​ હેલ્પલાઇન નંબર​
શક્તિદૂત ૭૨૬૫૦૧૧૧૦૦
સી.ઓ.ઈ. ૯૨૨૮૦૧૧૧૦૦

સંપર્ક માહિતી

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ

હોદ્દો : ડાયરેકટર જનરલ

ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૨૫૦૫૫

ઇમેઇલ : dg-sag@gujarat.gov.in

ડૉ. દિનેશ કાપડીયા

ડૉ. દિનેશ કાપડીયા

હોદ્દો : સચિવ, આઈ.એ.એસ

ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૭૮૨

ઇમેઇલ : sec-sag@gujarat.gov.in

અધિકારીશ્રીઓ ની યાદી
sag map guj
23.227617 72.659310
ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત
બ્લોક નં.૧૪, ૩જો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
Back to Top