અરજી પત્રકો | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અરજી પત્રકો | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અરજી પત્રકો

  • વિષય/શીર્ષક
ક્રમવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 અનુદાન (ગ્રાન્ટ ) માટે અરજી ફોર્મ application-form-fo-Grant.pdf (7 MB)
2 સ્પર્ધા ના આયોજન સંચાલન માટેની સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક 1_20_3_Letter-Preshak.pdf (340 KB)
3 વિવિધ જગ્‍યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ online-application-form-for-various-posts.pdf (368 KB)
Back to Top