વાર્ષિક અહેવાલ | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
વાર્ષિક અહેવાલ | ઈ-સીટીઝન | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

વાર્ષિક અહેવાલ

વાર્ષિક અહેવાલ ડાઉનલોડ
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ ૨૦૧૫-૧૬ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.44 MB)
Back to Top