પુરસ્કાર | અમારા વિશે | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પુરસ્કાર | અમારા વિશે | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પુરસ્કાર

Coming soon...

આર્ટિસ્ટિક સ્કેટીંગ

 • કુ. ભાવિતા બી. મધુ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ. ભાવિતા બી. મધુ
  રમતનુંનામ
  આર્ટિસ્ટિક સ્કેટીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૫૦૦૦૦૦/-

ચેસ

 • શ્રી અંકિતરાજપરા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી અંકિતરાજપરા
  રમતનુંનામ
  ચેસ
  જિલ્લો
  મહેસાણા
  નાણાકિય સહાય​
  ૭૩૯૨૫૦/-
 • કુ. ધ્યાની દવે
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ. ધ્યાની દવે
  રમતનુંનામ
  ચેસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-

ટેક્વેન્ડો

 • કું. ભવ્યા પુરોહીત
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું. ભવ્યા પુરોહીત
  રમતનુંનામ
  ટેક્વેન્ડો
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • શ્રી ઉદય મખીજા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી ઉદય મખીજા
  રમતનુંનામ
  ટેક્વેન્ડો
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-

ટેનીસ

 • કું.અંકિતા રૈના
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું.અંકિતા રૈના
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  જિલ્લો
  અમદાવાદ​
  નાણાકિય સહાય​
  ૭૬૯૮૬૭/-
 • કું. ઝીલદેસાઇ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું. ઝીલદેસાઇ
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૯૫૮૩૯૯/-
 • કું. ઇતિમહેતા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું. ઇતિમહેતા
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૭૭૦૭૬૦/-
 • શ્રી દેવ જાવીયા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી દેવ જાવીયા
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૫૩૭૮૦૩/-
 • કુ.દેવાંસી ભીમજીયાણી
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ.દેવાંસી ભીમજીયાણી
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • કુ.વૈદેહી ચૌધરી
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ.વૈદેહી ચૌધરી
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • કુ.આકાંક્ષા ભાણ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ.આકાંક્ષા ભાણ
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૯૧૨૦૦/-
 • શ્રી આર્યન ઝવેરી
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી આર્યન ઝવેરી
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૪૯૯૯૯૦/-
 • કુ.ભક્તિ પરવાની
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ.ભક્તિ પરવાની
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૯૩૪૨૫/-
 • શ્રી મેઘ પટેલ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી મેઘ પટેલ
  રમતનુંનામ
  ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૪૮૭૪૨૦/-

ટેબલટેનીસ

 • શ્રી હરમીતદેસાઇ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી હરમીતદેસાઇ
  રમતનુંનામ
  ટેબલટેનીસ
  જિલ્લો
  સુરત​
  નાણાકિય સહાય​
  ૮૪૭૬૬૭/-
 • શ્રી માનવ ઠક્કર
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી માનવ ઠક્કર
  રમતનુંનામ
  ટેબલ ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૪૬૭૩૦૦/-
 • કુ. ફેનાઝચિપિયા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ. ફેનાઝચિપિયા
  રમતનુંનામ
  ટેબલટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૧૯૬૦૦/-
 • શ્રી માનુષ શાહ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી માનુષ શાહ
  રમતનુંનામ
  ટેબલ ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૧૯૭૦૦/-
 • શ્રી દેવેશ કારિયા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી દેવેશ કારિયા
  રમતનુંનામ
  ટેબલ ટેનીસ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૧૯૬૦૦/-

ટ્રાયથ્લોન

 • કું. પુજાચૌરૂષી
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું. પુજાચૌરૂષી
  રમતનુંનામ
  ટ્રાયથ્લોન
  જિલ્લો
  સુરત​
  નાણાકિય સહાય​
  ૧૨૧૪૦૦૬/-

બેડમિન્ટન

 • કું.અનુષ્કા પરીખ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું.અનુષ્કા પરીખ
  રમતનુંનામ
  બેડમિન્ટન
  નાણાકિય સહાય​
  ૫૫૫૧૩૧/-

રાઇફલશુટીંગ

 • કું. લજ્જાગોસ્વામી
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું. લજ્જાગોસ્વામી
  રમતનુંનામ
  રાઇફલશુટીંગ
  જિલ્લો
  આણંદ
  નાણાકિય સહાય​
  ૫૦૦૦૦૦/-

સ્કેટીંગ

 • કુ.મીસરી પરીખ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ.મીસરી પરીખ
  રમતનુંનામ
  સ્કેટીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૪૯૭૪૦૨/-

સ્વીમીંગ

 • શ્રી અંશુલકોઠારી
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી અંશુલકોઠારી
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  જિલ્લો
  સુરત​
  નાણાકિય સહાય​
  ૧૬૯૪૨૩૧/-
 • શ્રી નીલકોન્ટ્રાક્ટર
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી નીલકોન્ટ્રાક્ટર
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  જિલ્લો
  અમદાવાદ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૪૭૮૨૭૨/-
 • કું. માના પટેલ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કું. માના પટેલ
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૪૭૮૨૭૨/-
 • શ્રી રુત્વીક ભટ્ટ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી રુત્વીક ભટ્ટ
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૦૦૦૦૦/-
 • કુ ક્માણી વકવેના
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ. ક્લ્યાણી સકસેના
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૦૦૦૦૦/-
 • શ્રી રાજભાણવાડિયા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી રાજભાણવાડિયા
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • શ્રી શિવેનબ્રહ્મભટ્ટ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી શિવેનબ્રહ્મભટ્ટ
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • કુ. ડોલ્ફીસારંગ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  કુ. ડોલ્ફીસારંગ
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • શ્રી ઓમસક્સેના
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી ઓમસક્સેના
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
 • શ્રી રાજીન્દરસિંગ આનંદ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી રાજીન્દરસિંગ આનંદ
  રમતનુંનામ
  સ્વીમીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-

શુટીંગ

 • શ્રી રુષીરાજ બારોટ
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી રુષીરાજ બારોટ
  રમતનુંનામ
  શુટીંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૫૭૦૬૪૦/-

બિલિયર્ડ

 • શ્રી ધ્વજ હરીયા
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી ધ્વજ હરીયા
  રમતનુંનામ
  બિલિયર્ડ
  નાણાકિય સહાય​
  ૩૪૬૨૪૦/-

બોક્સિંગ

 • શ્રી જીતેન્દરસિંહ સિકરવાર
  ખેલાડીઓનુંનામ
  શ્રી જીતેન્દરસિંહ સિકરવાર
  રમતનુંનામ
  બોક્સિંગ
  નાણાકિય સહાય​
  ૨૦૦૦૦૦/-
Back to Top