રમતો | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
રમતો | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

રમતો

એથ્લેલટીકસ એથ્લેલટીકસ
કબડ્ડી કબડ્ડી
ખો-ખો ખો-ખો
શૂટીંગ બોલ શૂટીંગ બોલ
વોલીબોલ વોલીબોલ
ચેસ ચેસ
રસસો ખેંચ રસસો ખેંચ
યોગાસન યોગાસન
સ્વીમીંગ સ્વીમીંગ
બેડમિન્ટન બેડમિન્ટન
ટેબલ ટેનીસ ટેબલ ટેનીસ
સ્કેટીંગ સ્કેટીંગ
ટેકવેન્ડોસ ટેકવેન્ડોસ
જૂડો જૂડો
કુસ્તી કુસ્તી
આર્ચરી આર્ચરી
હોકી હોકી
હેન્ડીબોલ હેન્ડીબોલ
બાસ્કે ટબોલ બાસ્કે ટબોલ
ફૂટબોલ ફૂટબોલ
ટેનીસ ટેનીસ
જીમ્નાસ્ટીક જીમ્નાસ્ટીક
આર્ટીસ્ટીસક સ્કેટટીંગ આર્ટીસ્ટીસક સ્કેટટીંગ
શૂટીંગ શૂટીંગ
સાઇકલીંગ સાઇકલીંગ
એકવેસ્ટ્રી યન એકવેસ્ટ્રી યન
વેઇટ લીફ્ટીંગ વેઇટ લીફ્ટીંગ
Back to Top